HISTORIE:

  • Vytvoření sociálního podniku je jedním z cílů, který si vytyčila obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. již při svém vzniku. Společnost Háta, o.p.s. byla založena dne 7.1. 2013. Jako hlavní činnost společnost definovala pomoc lidem handicapovaným a lidem na okraji společnosti. Dále společnost prohlásila, že bude poskytovat poradenství, vzdělávání, výměny zkušeností, podporu a propagaci pomáhajícím profesím a i laické veřejnosti v ČR, ale především v Kraji Vysočina.
  • Jako dílčí cíle pro doplňkovou činnost zakladatelé definovali potravinovou pomoc - založení Potravinové banky, sociální podnikání - založení sociálního podniku a poradenskou a konzultační činnost - zpracování žádostí na úřady a dopomoc při vyřizování žádostí. Ředitelkou společnosti Háta, o.p.s. byla jmenována duše celého projektu Mgr. Iveta Vrbová.
  • Hlavním impulsem pro založení společnosti Háta, o.p.s. byla potřebnost využití budovy "Zentiva" k sociálním účelům pro občany Ledče nad Sázavou i širokého okolí. Budova byla postavena v letech 1985 - 1987 s tím, že se jedná o dočasnou stavbu, neboť stavitel a majitel měl tehdy v plánu postavit velký závod pro výrobu léčiv a tuto budou v Barborce poté předat městu. Z toho to plánu po "sametové revoluci" sešlo a nakonec v rámci úsporných opatření došlo i k celkovému útlumu a přestěhování zbytku provozu do Prahy. Pro budovu neměla společnost Zentiva Group, a.s. další využití a proto ji nabídla ledečské radnici. Zastupitelé města však budovu odmítli a následně odmítla budovu i Oblastní charita Havlíčkův Brod. Budova nakonec osiřela a dlouhé tři roky se nenašel jiný zájemce, který by budovu oživil. Po tříletém vyjednávání ji nakonec získala v květnu 2014 nově založená Háta, o.p.s.. Nadnárodní společnost Zentiva Group, a.s. darovala budovu ledečské obecně prospěšné společnosti, bezúplatně a to na sociální, humanitární a charitativní účely. Společnost Háta, o.p.s. se rozhodla využívat budovu jedna pro své sídlo, tak i pro sklady Potravinové banky Vysočina a následně i pro nové zřízenou sociální službou Centrum denních služeb Barborka. Další prostory společnost plánovala využít pro výstavní síň, bazar a služby seniorům a sociální podnikání.
  • 10.10. 2014 společnost Háta, o.p.s. získala na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina registraci Centra denních služeb Barborka (dále CDS Barborka). CDS Babrorka je sociální službou pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. CDS Barborka vzniklo z popudu rodičů, kteří po odchodu Mgr. Ivety Vrbové z postu vedoucí stacionáře Petrklíč a následně i z celé Oblastní charity Havlíčkův Brod ji požádali o založení nového zařízení. Důvodem byla nespokojenost rodičů s přístupem a službami, které poskytovala Oblastní charita Havlíčkův Brod. Automaticky jako návazný krok pro uplatnění a rozvoj potencionálu schopných klientů z CDS Barborka se jevil vznik sociálního podniku.
  • Tyto zkušenosti vedly k založení firmy AKROBRAB s.r.o.

 

Naše vize

Protože prádelna chce poskytovat služby trvale na vysoké úrovni, a to především občanům a organizacím Ledče nad Sázavou a blízkého okolí, je jejím mottem: „PRADLENKA BARBORKA PERE A ŽEHLÍ NA JEDNIČKU“