PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

  • jsme členem TESSEA (Tematické sítě pro sociální ekonomiku)
  • Sociální podniky jsou významnou součástí tzv. sociální ekonomiky. Ekonomiky, která více než finanční obohacení zdůrazňuje sociální, místní a environmentální aspekt
  • Nalezenete nás na: ceske-socialni-podnikani.cz
  • Další sociální podniky naleznete na: ceske-socialni-podnikani.cz
  • TESSEA zpracovala na zakázku MPSV rozpoznávací znaky sociálního podniku, ty jsou povinné pro firmy, které sociálně podnikají.

PRADLENKA BARBORKA:

AKROBRAB s.r.o. naplňuje principy sociálního podnikání 

Principy sociálních podniků:

AKROBRAB s.r.o. se hlásí mezi sociální podniky, které se v ČR oproti ostatním podnikům odlišují naplňováním 5 principů. Tyto principy jsou závazné pro příjemce dotace z ESF. Náš sociální podnik i po  čerpání dotace z ESF, kdy byl realizátorem projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001387 Pradlenka BARBORKA
z Operačního programu zaměstnanost výzvy: 03_15_015 
Investiční priority: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti se i po ukončení projektu, těmito principy řídí a naplňuje je.

  1. Společensky prospěšný cíl

Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Tento cíl máme včleněn do zakládající listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.

Vedle základního principu podnikatelských subjektů - dosahování zisku je naším cílem  pomáhat osobám zdravotně postiženým (OZP) a zdravotně znevýhodněným (OZZ) k návratu na trh práce.

Zaměstnáváním osob sociálně znevýhodněných se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům souvisejících s nezaměstnaností a nemožností pozitivní seberealizace. Ve většině případů jsme jedinou možností pro lidi z Ledče nad Sázavou a okolí najít pracovní uplatnění, neboť jejich  zdravotní omezení jim neumožňuje běžné pracovní nasazení, jako to vyžaduje komerční firma.

  1. Sociální princip

Minimálním standardem je zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu zaměstnanců.  Skutečnost je taková, že u nás tvoří osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) v přepočtu přes 100 % všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu dohodu s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu dle §78 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba,  budování bez stresového pracovního prostředí, nadstandardní sociální vztahy, pomoc erudovaného sociálního pracovníka – specialisty pro práci s cílovou skupinou jsou základní součástí našeho sociálního podniku.

Vše toto navazuje ovšem na To, že i naši pracovníci musejí odvádět vysoce odborný a kvalitní pracovní výkon. Každý musí v rámci své náplně práce odvádět nejen svojí práci, ale i případně zaskočit za kolegu  a v rámci svých schopností vypomáhat v různorodých činnostech.

Snažíme se o dlouhodobý profesní růst a posilování podniku na trhu, s čímž souvisí i věnování významných prostředků do průběžného vzdělávání zaměstnanců a školení nových pracovních postupů a technologií.

Průběžně vytváříme vlastní metodiku pracovních postupů, do které každý ze zaměstnanců pravidelně přispívá svými poznatky a zkušenostmi.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Pracovní porady jsou pravidelné, případně k aktuálním problémům se svolávají akutní porady.

Zaměstnanci na poradách přispívají svými zkušenostmi z provozu a navrhují nové pracovní postupy, či technologie. Konečné rozhodování většinu přijímáme společně.

Zaměstnanci jsou průběžně informováni  o ekonomické situaci společnosti. Informují se o  jednotlivých současných zakázkách, tak i o plánovaných nových zákaznících.

Máme nastaven systém odměn, který motivuje zaměstnance k odvádění kvalitní práce, kterou všichni naši zákazníci požadují.

Inovativní nápady a přístupy, se kterými může přijít každý, oceňujeme.

V obchodním rejstříku je toto: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány)  Vztahy ve společnosti budou směřovat k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudružnosti“

  1. Ekonomický princip

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.

I tento princip máme vtělen do zakládajících dokumentů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) “Případný zisk bude nejméně z 51% (padesáti jedna procent) reinvestován zpět do společnosti“

30 % obratu by mělo být tvořeno tržbami z vlastních výrobků a služeb. Tohoto limitu jsme dosáhli již v roce 2018 a v dalších letech budeme v naplňování tohoto principu pokračovat. Na vlastní činnost si tak musíme vydělat stejně jako běžné komerční firmy, a to při splnění řady omezujících podmínek, kterými se většina firem nezabývá.

  1. Environmentální princip

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit, je environmentální prospěch.

Maximálně se snažíme snižovat energetickou náročnost naší činnosti. Zkvalitňujeme stále pracovní postupy, týkající se praní prádla, sušení prádla, tak i mandlování a žehlení.

Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. Provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).

Podílíme se na recyklaci obalových fólií. Od zákazníků dostáváme fólie zpět a našemu dodavateli je opět vracíme a on z recyklátu opět vyrábí balící fólie nové.  

Tento znak je také vtělen do zakládajícího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) Společnost bude šetrně přistupovat k životnímu prostředí a ke svému okolí a bude podporovat ekologické myšlení u svých zaměstnanců“

  1. Místní princip

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty z Kraje Vysočina a kraje těsně sousedícího (Středočeského kraje a Prahy), odkud pochází většina našich zákazníků.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například papíry, další spotřební materiál, vybavení firmy (notebooky, telefony) a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem z okresu Havlíčkův Brod.

Všichni zaměstnanci žijí v Ledči nad Sázavou, případně v přilehlých vesnicích.

Úzce spolupracujeme s Úřadem práce ČR – Kontaktním pracovištěm Havlíčkův Brod a kontaktním pracovištěm Světlá nad Sázavou, pod kterou patří i pracoviště Ledeč nad Sázavou.

Dále spolupracujeme s obecním úřadem Ledeč nad Sázavou a  školami z Ledče nad Sázavou a blízkého okolí.

Partnerská spolupráce již od založení firmy trvá se společnosti Háta, o.p.s. V poslední době jsme zaměstnali přes projekt s „Hátou do práce“ i několik jejich klientů, kteří i po ukončení podpory u nás zůstali zaměstnaní. Dva klienti jsou nyní ve stálém pracovním poměru a jeden je v současnosti zaměstnaný s podporou asistenta a připravuje se do stálého pracovního poměru.

Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládající listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány)Společnost bude přednostně uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávky a bude využívat přednostně místní zdroje….“

 

Proč naše společnost naplňuje tyto principy?

V naší společnosti AKROBRAB s.r.o. dosahování těchto principů vytváří klidnou pracovní atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se jak v odbornosti, tak v začleňování do běžného života. To je především účelem integračních sociálních podniků.