PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • jsme členem TESSEA (Tematické sítě pro sociální ekonomiku)
 • Nalezenete nás na: ceske-socialni-podnikani.cz
 • Další sociální podniky naleznete na: ceske-socialni-podnikani.cz
 • TESSEA zpracovala na zakázku MPSV rozpoznávací znaky sociálního podniku, ty jsou povinné pro firmy, které sociálně podnikají.

PRADLENKA BARBORKA:

Veřejně prospěšný cíl:

 1. případný zisk bude nejméně z 51% reinvestován zpět do společnosti
 2. vytváření a udržení pracovních míst pro osoby se sociálním a zdravotním znevýhodněním
 3. snižování nezaměstnanosti a podpora sociálního začleňování, zejména tím, že vytvoří nová pracovní místa pro zdravotně, sociálně či pracovně znevýhodněné občany z Ledče nad Sázavou a jejího okolí

 Sociální oblast:

 1. podíl zaměstnaných znevýhodněných osob bude činit nejméně 30% ze všech zaměstnanců společnosti. Zaměstnávání osob sociálně znevýhodněných se bude snažit předcházet sociálně patologickým  jevům souvisejícím s nezaměstnaností a nemožností pozitivní seberealizace
 2. vedle samostatného zaměstnání a při vytváření stálých a správných pracovních návyků společnost poskytne osobám znevýhodněným i přiměřenou psychosociální podporu a bude se snažit o maximální rozvoj jejich potenciálu. Zaměstnancům se znevýhodněním bude poskytována podpora ve smyslu personálního zabezpečení zohledňující jejich specifické potřeby
 3. vztahy ve společnosti budou směřovat k maximálně možnému zapojení pracovníku do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. Společnost bude prosazovat v maximální možné míře demokratické rozhodování pracovníku zejména směřování společnosti a oslovování cílových skupin. Společnost bude uplatňovat demokratický styl vedení
 4. společnost bude klást důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. Společnost umožní zaměstnanci ze znevýhodněných skupin vzdělávání dle jeho individuálních možností

Ekonomická oblast:

 1. případný roční zisk bude nejméně z 51% reinvestován zpět do společnosti
 2. smyslem společnosti je:
 • dosáhnout ekonomické soběstačnosti
 • udržet potřebnou míru efektivity 
 • být otevření a transparentní
 • udržet vytvořená pracovní místa

Environmentální oblast:

 1. společnost bude jako sociální podnik orientovaná na město Ledeč nad Sázavou. Při zabezpečení svého chodu a především při nákupu zboží pro svůj provoz bude přednostně využívat kooperace s ostatními podniky, společnosti a organizacemi z uvedené oblasti. Pokud to bude možné z hlediska dodržení koncové kvality a ceny, bude preferovat jejich výrobky a služby
 2. společnost dále bude deklarovat spolupráci s místním Úřadem práce a s místními organizacemi, které se věnují podpoře zaměstnanosti sociálně, zdravotně či pracovně znevýhodněných osob
 3. společnost bude šetrně přistupovat k životnímu prostředí a ke svému okolí a bude podporovat ekologické myšlení u svých zaměstnanců
 4. společnost bude přispívat k odbourávání předsudků, že osoba sociálně znevýhodněná nemůže být plnohodnotným členem místní komunity

Místní oblast:

 1. společnost bude přednostně uspokojovat potřeby místní komunity a místní poptávky a bude využívat přednostně místní zdroje. Dále se společnost bude zapojovat do veřejných občanských aktivit a bude spolupracovat s orgány místní samosprávy, pracovištěm ÚP ČR, školami a s organizacemi s podobnými veřejně prospěšnými cíli